ϳ

Bochnak, Ze studjów nad rzeźba lwowską epoki rokoka, Kraków 1931.

Stanislaw Stroinski 1719-1802. Zarys monograficzny ze szczególnem uwzglednieniem dzialalnosci artysty na polu malarstwa sciennego by Zbigniew Hornung ( Book) 3 editions published in 1935 in Polish and Undetermined and held by 5 libraries worldwide

Antoni Osiński : Najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski 18 stulecia ; [Mit deutscher Zusammenfassung by Zbigniew Hornung ( Book ) 1 edition published in 1937 in Polish and held by 2 libraries worldwide.

Z. Hornung, Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka, Ziemia Czerwieńska, III, 1937, s. 1-37.

Antoni Osiński hajwybitniejszy Bzezliarz Lwowski XVIII stulecia by Zbigniew Hornung ( Book ) 1 edition published in 1937 in Polish and held by 4 libraries worldwide.

Antoni Osiński, najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski XVIII stulecia by Zbigniew Hornung ( Book ) 4 editions published in 1937 in Polish and held by 11 libraries worldwide.

Z. Hornung, Na marginesie ostatnich badań nad rzeźba lwowską XVIII wieku, BHS, VII, 1939, s. 131-149.

T. Mańkowski, Lwowska rzeźba rokokowa, Lwów 1937.

Materiały do dziejów stosunków artystycznych polsko-ślaaskich w XVI i XVII wieku by Zbigniew Hornung ( Book ) 2 editions published in 1956 in Polish and held by 3 libraries worldwide.

J. Kowalczyk, Ze studiów nad geografią lwowskiej rzeźby rokokowej, [w:] Rokoko. Studia nad sztuką 1 połowy XVIII w. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, red. T. Piasecki, Warszawa 1970, s. 199-218.

Problem rokoka w architekturze sakralnej XVIII wieku by Zbigniew Hornung ( Book ) 6 editions published in 1972 in Polish and Undetermined and held by 52 libraries worldwide.

Problem Rokoka w architekturze sakralnej VIII wieku - Le Problème du rococo dans larchitecture sacrée du 18e siècle ( Book ) 1 edition published in 1972 in Polish and held by 2 libraries worldwide.

T. Mańkowski, Dawny Lwów, jego sztuka i kultura, Londyn 1974.

Z. Hornung, Majster Pinzel snycerz. Karta z dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976.

Majster Pinsel snycerz-karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej by Zbigniew Hornung ( Book ) 7 editions published in 1976 in Polish and Undetermined and held by 30 libraries worldwide.

Beata Fekecz-Tomaszewska. Wystawa: Lwowska rzeźba barokowa Mistrza Pinzla, XVIII w.. Semper Fidelis. Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nr 6 (listopad-grudzień 1990), s. 15-16, 1990. Wrocław: Fundacja Kresowa Semper Fidelis. ISSN 0866-9414.

// : / : . . , . . . . . . .: . . . , 1992. 848 . ISBN 5-88500-042-5. . 397.

J.K. Ostrowski, Z problematyki warsztatowej i artybucyjnej rzeźby lwowskiej w XVIII w., [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, red. J.K. Ostrowski, t. I, Kraków 1994, s. 79-104.

Jan K. Ostrowski, Kosciol Parafialny P.W. Wniebowzięcia najświętszej Panny Marii w Buczaczu (Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Buczacz), in: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, l. Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie dawnego wojewódstwa ruskiego, Bd. 1, Krakau 1993, S. 27f. - Piotr Krasny und Jan K. Ostrowski, Wiadomosci biograficzne na Temat Jana Jerzego Pinsla (Biographische Nachrichten zu Johann Georg Pinsel), in: Biuletyn Historii Sztuki, 57, 1995, S. 341.

Jan de Witte, architekt kościoła Dominikanów we Lwowie by Zbigniew Hornung ( Book ) 1 edition published in 1995 in Polish and held by 11 libraries worldwide.

Jan de Witte architekt kościola Dominikanów we Lwowie by Zbigniew Hornung ( Book ) 1 edition published in 1995 in Polish and held by 2 libraries worldwide.

J.K. Ostrowski, Jan Jerzy Pinsel zamiast biografii, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, red. J.K. Ostrowski, t. II, Kraków, 1996, s. 361-374.

Zum Fund 1999 siehe: Peter Volk und O. Kozyr im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. f. Bd. 51, 2000, S. 181-198. Zum Fund 2002 siehe: O. Kozyr in der Kunstchronik, Juni 2003, S. 291-294.

J. Gajewski, Lwowska rzeźba rokokowa, kilka uwag do zagadnienia genezy zjawiska, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 559-577. . . // . . , 2001. . 241 (CCXLI). . 517523.

. . ϳ // . 14, 2004. . 300302. ISBN 966-95066-4-13.

. . ϳ. : , 2005. ISBN 966-7022-50-1.

. . . : -, 2007. ISBN 978-966-2923-34-6.

.. . // ϳ. . . : -, 2007. ISBN 978-966-2923-34-6.

.. // ϳ. . . : -, 2007. ISBN 978-966-2923-34-6.

. // . . . : -, 2007. ISBN 978-966-2923-34-6.

. : -, 2007.

. : -, 2007.

.. // .. . : , 2009. ISBN 978-966-7007-77-5.

Jan K. Ostrowski (dir.) et Guilhem Scherf (dir.), Johann Georg Pinsel : Un sculpteur baroque en Ukraine au xviiie siècle, Paris, Musée du Louvre Éditions / Snoeck, 2012, 176 p.(ISBN 9789461610485).

Guilhem Scherf, Johann Georg Pinsel, maître du baroque dans LEstampille, LObjet dArt, n486, janvier 2013, p.52-61.
72

2013